ကဗျာ

ခင်ဗျားကိုမေးနေ မေးခွန်းလွှာ ကျုပ်ရင်ဘတ်ရေ ကျူပ်ကြိမ်ဖန်များလာ

ကျေးဇူးဝင်ဗေဒဆိုတာ ဘာ ခင်ဗျားကိုမေးနေမေးခွန်းလွှာ ကျုပ်ရင်ဘတ်ရေ ကျုပ် ကြိမ်ဖန်များလာ read more