အမျိုးသမီးအသံ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများကို နှိမ့်ချခွဲခြားမှုများရှိနေ အုပ်ချုပ်ရေးတွင်အမျိုးသမီးများ သုံးဆယ်ရာခို်င်နှုန်းပါဝင်နိုင်ရေး ဥပဒေလိုအပ်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများကို နှိမ့်ချခွဲခြားမှုများရှိနေ ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ မူဝါဒအရ ပညာရေးတွင်လည်း ကျား/မ ခွဲခြား မှုများရှိကြောင်း၊ read more